Tuesday, November 20, 2012

KOMITE MADRASAHYAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM (MIMU)
WARINGINSARI BARAT KEC. SUKOHARJO KAB. TANGGAMUS
Alamat : Jl. Raya Waringinsari Barat – Sukoharjo – Tanggamus 35374

                                                                         KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM
NOMOR : MI.h/14/PP.004/15/2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM
WARINGINSARI BARAT KEC. SUKOHARJO KAB. TANGGAMUS

Menimbang         : a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peingkatan  
                                  mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya
                                  demokratisasi perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat.
                              b. Bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu dibentuk dalam suatu wadah
                                  Komite Madrasah yang mandiri.
                              c. Bahwa untuk memenuhi point a dan b dalam rangka terbentuknya Komite Madrasah,
                                  maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Madrasah.

Mengingat           : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002
                                  tentang Komite Sekolah.
                              2. Sosialisasi Komite Sekolah oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Tanggamus tanggal
                                  20 Maret 2003.
                              3. Sosialisasi Komite Sekolah oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis (KUPT)  Pendidikan Kecamatan Sukoharjo tanggal 27 Maret 2003.
                              4. Keputusan Musyawarah Yayasan, Madrasah dan Pengurus Komite Madrasah pada tanggal 21 Juli 2008.

M E M U T U S K A N


Pertama                 : Membentuk Komite Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Waringinsari Barat
                                Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Tanggamus untuk masa bhakti 2008-2013, dengan
                                susunan dan personalia pengurus sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Kedua                    : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Madrasah bertanggung jawab kepada Kepala
                                Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Waringinsari Barat dan selanjutnya diatur dalam  
                                Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART.

Ketia                      : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini 
                                dibebankan kepada anggaran yang sesui.

Keempat                : Surat Keoutusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 
                                dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan 
                                perbaikan sebagaimana mestinya.

                                                                                                Ditetapkan di         : Waringinsari Barat
                                                                                                Pada Tanggal        :  21 Juli 2008
                                                                                                


Tembusan Kepada Yth. :                                                        Dra. ETIEK JUKHAENI
  1. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tanggamus           NIP.   .
  2. Dewan Pendidikan Kabupaten Tanggamus
  3. Kepala Kantor Depag Kabupaten Tanggamus
  4. Camat Kecamatan Sukoharjo
  5. Kepala KUPT Pendidikan Kecanatan Sukoharjo
  6. Masing-masing yang bersangkutan.
      7.   Arsip.                                                                                                                                                                                                                                                                                      LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM
                        WARINGINSARI BARAT KEC. SUKOHARJO KAB. TANGGAMUS
                         NOMOR         :       Mi.h/14/PP.004/15/2008SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS
KOMITE MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM WARINGINSARI BARAT
KEC. SUKOHARJO KAB. TANGGAMUS
MASA BHAKTI 2008-2013


                      Ketua                                     : ABU HAMID
                      Sekretaris                               : MUHSIN, S.Pd.
                      Bendahara                              : SUDIANTO
                      Anggota                                  : 1.IMAM MALIKI
                                                                        2.AHMAD RUSLIM
                                                                        3.SAIFUDIN
                                                                        4.M.SYAMSUL MAARIF
                                                                        5.DAROJI
                                                                        6.YATMOKO


                                                                                                   Ditetapkan di  : Waringinsari Barat
                                                                                                   Pada Tanggal  :  21 Juli 2008
                                                                                                   =========================
                                                                                                   Kepala Madrasah                                                                                                   Dra. ETIEK JUKHAENI
                                                                                                   NIP.  -


No comments: